Holland Park ontwikkeling

De 1e fase van Holland Park is nog deels in aanbouw. Ondertussen is nagedacht over de ontwikkeling van Holland Park Zuid. Wat zijn de plannen en wanneer kunnen die worden gerealiseerd?

Holland Park Zuid zal samen met Holland Park West de ontwikkeling van Holland Park afronden. Holland Park Zuid wordt globaal begrensd door het Reigerpad in het westen, het Zilvermeeuwpad in het noorden en de metrolijn in het oosten. De grens met de gemeente Amsterdam vormt de zuidelijke begrenzing.
Het gebied heeft nu verschillende functies. Op de westelijke kavel staan drie tijdelijke woongebouwen, een tijdelijke supermarkt en een kerkgebouw. Op de kavel ten oosten van de Bergwijkdreef staat het gebouw van Hogeschool InHolland. Op de kavel daarnaast staan 4 kantoorgebouwen. Op de kavel ten oosten van het Kokmeeuwpad staat een KPN-centrale.

Parklandschap

De ontwikkeling van Holland Park Zuid gaat uit van de realisatie van 4 blokken van appartementengebouwen in een doorlopend parklandschap. Door deze opzet vormen deze blokken een 'bebouwingswand' langs het Zilvermeeuwpad. Deze wand wordt doorbroken door de bestaande infrastructuren: de Bergwijkdreef, fietspaden en water. De bebouwing van de vier blokken gaat naar het zuiden, richting het groen en water aan de Daalwijkdreef, over in losse blokken die vrij in de ruimte staan. Alle ruimte tussen de blokken wordt landschappelijk ingericht. Uitgangspunt blijft dat alle ruimte tussen de blokken publiek toegankelijk blijft en het dus mogelijk is om tussen de blokken door te lopen. De bebouwing zal bestaan uit diverse bouwhoogten.

Holland park zuid

Een ‘stadsstraat’ vormt een overgang tussen Holland Park Noord en Holland Park Zuid. Vanuit het detailhandelsbeleid vindt de gemeente het niet gewenst om in Holland Park Zuid een supermarkt te realiseren. Het plan biedt wel de mogelijkheid voor kleine winkels in de plint van Holland Park Zuid.

Gevarieerd woningaanbod

De eerste fase van Holland Park is een mix van koopwoningen en vrije sector huur. Uitgangspunt voor Holland Park Zuid is een meer gevarieerd aanbod. Daarvan zal minimaal 30% in de categorie sociale huurwoning en minimaal 20% in de categorie geliberaliseerde woning voor middenhuur gerealiseerd worden. Deze aantallen zullen worden vastgelegd in het bestemmingsplan.

Gefaseerde realisatie

De ontwikkeling van Holland Park Zuid vindt plaats op gronden die nu in gebruik zijn voor andere functies. Het eindbeeld zal gefaseerd gerealiseerd worden. Het één en ander is afhankelijk van de initiatieven van de verschillende eigenaren van de gronden. De gemeente Diemen heeft circa 45% van de gronden binnen het plangebied in eigendom.
Een aantal gebruikers zal op termijn hun locatie verlaten. De gronden aan de westzijde zijn nu grotendeels in gebruik voor studentenhuisvesting. Het betreft tijdelijke units, die uiterlijk 2022 verwijderd zullen worden. De Hogeschool InHolland is voornemens om te verhuizen naar een centrale campus. Die verhuizing vindt uiterlijk in 2023 plaats. De gebruikers van de kantoren zijn aan het zoeken naar een nieuwe locatie. De KPN-locatie is door moderne technieken niet meer in zijn geheel nodig. Een klein deel blijft behouden als telecommunicatiecentrum. Het overige deel is beschikbaar voor transformatie.

Inspraakreacties

Voor de herontwikkeling moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan Holland Park Zuid heeft van 15 februari tot en met 28 maart 2019 ter inzage gelegen. Er zijn 28 inspraakreacties ingediend, voornamelijk door bewoners van de aangrenzende woningen aan de Carel Willinkgracht. De inspraakreacties hebben vooral betrekking op de bouwhoogte, de schaduwwerking, het aansluiten van de bebouwing op de huidige bebouwing in Holland Park en op de stadsstraat.

Ontwerp bestemmingsplan

Inmiddels is het ontwerp bestemmingsplan “Holland Park Zuid” ter inzage gelegd. Aan dit bestemmingsplan ligt het stedenbouwkundig plan Holland Park Zuid, zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 mei 2019, ten grondslag. De inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan hebben slechts tot enkele kleine wijzigingen geleid. De belangrijkste verandering is een afname van bouwmassa aan de Bergwijkdreef en toevoeging van bouwmassa aan de Eekholt. Ook zijn torens (hoogte 49 meter) verschoven om volgens de gemeente een betere aansluiting te krijgen op het bestaande Holland Park.

Tot en met 25 juli 2019 bestaat nog de mogelijkheid een schriftelijke zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar de gemeente te sturen. Het bestemmingsplan wordt vervolgens, al dan niet gewijzigd, uiterlijk op 1 december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.

1000 Resterende tekens


mijnHollandPark

Heb je een vraag of een suggestie om de site te verbeteren? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens. Gaat de vraag over inhoud van een specifiek(e) blok/toren? Stel hem dan via het forum!